Educational Tour


GOLDEN TEMPLE 2019-20


DHARMASHALA 2019-20


DHARMASHALA CRICKET STADIUM 2019-20


JALIYAWALA BAGH 2019-20

WAGHA BORDER 2019-20
WAGHA BORDER 2019-20DHANAULTI ( GUN POINT PARK )18-19HARIDWAR PATANJALI 2018-19HARIDWAR 2018-19BHARTIYA LOK KALA MANDAL UDAIPUR 2017-18UDAIPUR PALACE 2017-18TAJ MAHAL 2016-17QUTUB MINAR 2016-17RED FORT, DELHI 2016-17INDIA GATE 2016-17FATEHPUR SIKARI 2016-17